Геодезически услуги

Геодезия и Кадастър

Пълен набор геодезически услуги за строителство, проектиране, регулация и кадастър

Фирма Андреев Строй предлага всички геодезически услуги, извършени качествено и в срок. Нашите инженери геодезисти разполагат с модерни геодезична апаратура и софтуер, с помощта на които ще извършат необходимото геодезическо заснемане и ще изготвят точно и бързо необходимата документация във връзка с проектиране на ново строителство, узаконяване на сгради, кадстрални промени, изготвяне на подробен устройствен план, кандидатстване по проекти. 

Какво предлагаме:

Геодезическо заснемане

Геодезическото заснемане е неразделна част от строително-проектантската дейност, както и задължително условие за промени в кадастъра. Нашите инженери геодезисти са готови да извършат всички видове геодезическо заснемане на вашия имот, строеж или готова сграда – геодезическа снимка на терена преди начало на пректирането, контролни снимки и геодезически измервания, заснемане с цел нанасяне на кадастрални промени, геодезическо заснемане на сгради, изискуемо за издаване на различни документи.

Трасиране

Трасирането е геодезическа дейност, чрез която се нанасят данните от различни документи върху реалния терен. Тук попадат трасиране на граници на имот, на сгради по предварителен трасировъчен план, трасиране на различни инфраструктурни съоръжения и пътища. Нашите геодезисти ще извършат нужното трасиране на вашия терен с точността, която се изисква по официалните стандарти.

Услуги по кадастър

Предлагаме ви всички услуги по кадастър, които са ви необходими при планиране на строителство или различни промени по имоти, които не са отразени в кадастралната карта. Това включва съответните дейности по делба или обединяване на имоти, кадастрални промени, узаконяване на сгради, заснемане и попълване по кадастър. 

Проектиране

Законът за Устройство на Територията (ЗУТ) налага различни изисквания при промяна на предназначението на даден имот с цел неговото застрояване. Фирма Андреевстрой ви предлага изготвяне на Подробен Устройствен План (ПУП) съгласно всички законови разпоредби, вертикална планировка, трасировъчен план на сграда (строителна линия).

Геодезическите услуги се извършват след предварително заявяване и включване в графика и предоставяне на необходимите документи от страна на поръчителя. Моля, свържете се с нас за повече подробности.